Polisa na spokój

Osoba pracująca, bez względu na formę zatrudniona ponosi odpowiedzialność za swoją pracę, jej rzetelność i terminowość. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie zawartych umów o pracę granice odpowiedzialności określa kodeks pracy. Inaczej jest z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych – całym majątkiem osobistym odpowiadają za wyrządzone szkody nawet nieumyślne, niedotrzymanie terminów, nierzetelność i brak należytej staranności.

Chroniąc siebie przedsiębiorca często zawiera ubezpieczenie OC. W ramach tego ubezpieczenia zabezpieczone są ewentualne roszczenia kontrahenta w wyniku nieterminowego wykonania usługi, wadliwego wykonania bądź wyrządzenia innych szkód. Przeważnie jest to ubezpieczenie dobrowolne. Jednak wykonywanie niektórych zawodów w ramach prowadzonej działalności zawodowej wymusza zawarcie obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje między innymi: lekarzy, prawników, notariuszy, doradców podatkowych.

Ponadto ubezpieczenie firmy może obejmować składniki majątku trwałego i obrotowego. W wyniku zdarzeń losowych zostaną zminimalizowane straty. Brak odpowiedniego zabezpieczenia przeważnie uniemożliwia odtworzenie majątku (więcej na: www.twojekspert.pl/ubezpieczenia-majatkowe), co prowadzi do zamknięcia firmy, często zadłużonej pozostawiając przedsiębiorcy obowiązek spłat wszelkich zobowiązań.